ساق ایستاده با دستگاه

نام انگلیسی: Standing Calf Raises
سایر نام ها:

تصاویر ساق ایستاده با دستگاه

آموزش حرکت ساق ایستاده با دستگاه

  1. در حالی که دستگاه در ارتفاع مناسب تنظیم شده است، سرشانه ها را در قسمت مناسب قرار داده و پاها را به گونه ای تنظیم کنید که شصت پاها به سمت جلو متمایل باشند. قسمت توپی سینه پا باید روی دستگاه قرار داشته و پاشنه ها آزاد باشند. با اعمال فشار از طریق زانوها و صاف کردن بدن، بایستید. زانوها باید همیشه اندکی خم باشند دقت کنید که زانوها نباید قفل شوند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) تا جای ممکن بر روی سینه پا بلند شوید. دقت کنید در طول حرکت زانوها نباید حرکت کنند و همچنین نباید خم شوند.
  3. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کنید، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.