ساق پا با دستگاه پرس پا

نام انگلیسی: Calf Press Leg Press Machine
سایر نام ها: known as Calf Press and Calf Raises Performed on Leg Press Machine

تصاویر ساق پا با دستگاه پرس پا

آموزش حرکت ساق پا با دستگاه پرس پا

1. بر روی دستگاه قرار بگیرید و پاهای خود را در میان پلتفرم قرار دهید، انگشتان پا باید روی لبه پلتفرم و پاشنه ها آزاد باشند، سپس انگشتان پا را به سمت جلو فشار داده تا پلتفرم را از جای خود جدا کرده و دستگاه را از حالت قفل خارج کنید، در تمام مدت این تمرین عضلات باسن و فیله کمر را به بنچ بچسبانید، ین محل شروع شما خواهد بود.

2. سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، تا جایی که عضلات ساق به صورت کامل کشیده شوند انگشتان پا را به عقب بکشید، سپس همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از عضلات ساق، انگشتان پا را به سمت جلو حرکت بدهید، تا وزنه ها تا بیشترین جای ممکن بالا بروند، پس از کامل کردن تعداد تکرارها، دو مرتبه دستگاه را در حالت قفل قرار دهید.