ساق پا خرک

نام انگلیسی: Donkey Calf Raises
سایر نام ها:

تصاویر ساق پا خرک

آموزش حرکت ساق پا خرک

1. برای انجام این تمرین به حریف تمرینی یا دستگاه مخصوص نیاز دارید، با خم کردن بدن از ناحیه لگن و گرفتن یک بنچ که در مقابل شما قرار دارد شروع کنید، فاصله پاها باید به اندازه عرض شانه و زانوها کمی خم باشند، پاها باید دقیقا زیر لگن قرار داشته باشند، حریف شما باید با احتیاط کامل خود را روی لگن شما قرار داده و با دست های خود بدن شما را بگیرد، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس خود را بیرون داده و با بالابردن پاشنه های خود تا جای ممکن، عضلات ساق را منقبض کنید، سپس انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید، نفس خود را داخل کشیده و به آرامی خود را به محل شروع بازگردانید.