سرشانه خلفی دستگاه

نام انگلیسی: Reverse Machine Flyes
سایر نام ها: Rear Delt Machine Flyes

تصاویر سرشانه خلفی دستگاه

آموزش حرکت سرشانه خلفی دستگاه

  1. دسته ها را در موقعیت مناسب تنظیم کنید. وزنه مناسب انتخاب کرده و ارتفاع صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها هم سطح سرشانه باشند. دسته ها را به گونه ای بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال در حرکتی حدودا دایره ای شکل، دست ها را به عقب کشیده و سرشانه های خلفی را منقبض کنید.
  3. در طول حرکت آرنج های خود را اندکی خم نگه دارید و حرکت را بر روی سرشانه ایزوله کنید.
  4. در آخرین نقطه بازه حرکت لحظه ای مکث کرده و سپس به نقطه شروع بازگردید.