شراگ با دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Shrug
سایر نام ها:

تصاویر شراگ با دمبل

آموزش حرکت شراگ با دمبل

1. در حالی که کف دست ها به سمت بدن است با هر دست یک دمبل را بگیرید، دست ها کشیده و در کنار بدن قرار داشته باشند، کمر صاف، بالاتنه کمی متمایل به سمت جلو و تیغه شانه به سمت عقب جمع شده باشد، این محل شروع است.

2. اکنون نفس را بیرون داده و با استفاده از عضلات کول، وزنه ها را بالا ببرید، و سرشانه ها را تا جای ممکن بالا و عقب ببرید، در پایان دامنه حرکت، عضلات کول را منقبض کنید، نفس را داخل کشیده و وزنه ها را به آهستگی به محل شروع بازگردانید، در این تمرین تنها شانه ها باید متحرک باشند، بنابراین مطمئن شوید دست ها صاف و کشیده هستند.