شراگ با هالتر

نام انگلیسی: Barbell Shrug
سایر نام ها:

تصاویر شراگ با هالتر

آموزش حرکت شراگ با هالتر

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است بایستید.
  2. هالتر را در مقابل خود به گونه ای نگه دارید که کف دست ها به سمت بدن باشد, فاصله دست ها باید کمی از عرض شانه ها بیشتر باشد.این نقطه شروع خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) شانه های خود را تا جای ممکن بالا ببرید, در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  4. دست های شما در تمام مدت حرکت باید ثابت باقی بمانند.