شنا به طرفین

نام انگلیسی: Side-to-Side Push Ups
سایر نام ها:

تصاویر شنا به طرفین

آموزش حرکت شنا به طرفین

بر روی شکم دراز بکشید، بالاتنه را در حالی که دست ها کشیده و در فاصله حدود نود سانتی متری یکدیگر قرار دارند بالا نگه دارد، سپس همزمان با داخل کشیدن نفس به یک سمت از بدن، تا جایی که سینه هنوز به زمین نرسیده است پایین بروید، حال همزمان با بیرون دادن نفس بالاتنه را به نقطه شروع بازگردانده و ماهیچه سینه را منقبض کنید، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، دوباره پایین رفته و این حرکت را به سمت دیگر تکرار کنید.