شنا

نام انگلیسی: Push-ups
سایر نام ها: Push-Up, Push Up

تصاویر شنا

آموزش حرکت شنا

  1. بر روی شکم دراز بکشید، بالاتنه را در حالی که دست ها کشیده و در فاصله حدود 90 سانتی متری یکدیگر قرار دارند بالا نگه دارد.
  2. سپس همزمان با داخل کشیدن نفس تا جایی که سینه هنوز به زمین نرسیده است پایین بروید.
  3. حال همزمان با بیرون دادن نفس، بالاتنه را به نقطه شروع بازگردانده و ماهیچه سینه را منقبض کنید.
  4. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، می توانید دوباره پایین رفته و به تعداد مورد نیاز حرکت را تکرار کنید.