شکم بارفیکس با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Hanging Knee Raise With Throw Down
سایر نام ها:

تصاویر شکم بارفیکس با کمک حریف

آموزش حرکت شکم بارفیکس با کمک حریف

  1. در حالی که دست ها کشیده و پاها نزدیک به هم هستند از میله بارفیکس آویزان شوید, اگر قدرت مشت شما کم است می توانید از بند مخصوص استفاده کنید, زانوها را کمی خم نگه دارید.این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. بدون آنکه بدن خود را تاب دهید، ماهیچه زیرشکم را منقبض کرده تا زانوها را از نقطه ای که پاها کمی از حالت موازی خارج شوند بالا بیاورید, همان طور که لگن خاصره شما شروع به گرد شدن به سمت بالا می کند.
  3. حریف شما باید از محل بالای زانوها با دست به سمت پایین فشار وارد کند تا پاهای شما را به نقطه شروع بازگرداند, در این حرکت از ماهیچه های شکم خود استفاده کنید و سعی کنید در مقابل حرکت مقاومت کنید.
  4. حریف شما می تواند با دست آزاد خود کمر شما را نگه دارد تا مطمئن شود بدن شما حرکت اضافه نمی کند.