شکم بوکسوری

نام انگلیسی: Dumbbell V-Sit Cross Jab
سایر نام ها:

تصاویر شکم بوکسوری

آموزش حرکت شکم بوکسوری

1. برای شروع روی زمین بنشنید، زانوها خم و پاها روی زمین باشند، در هر دست یک دمبل بگیرید، و در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر هستند آن ها را نزدیک به سینه نگه دارید، بالاتنه را تا محلی که با زمین زاویه 45 درجه تشکیل دهد عقب ببرید، پاها را بالاتر از سطح زمین قرار دهید تا بدن شما حالی وی شکل پیدا کند، این محل شروع شما خواهد بود.

2. در حالی که عضلات میانی را منقبض و فرم وی شکل بدن را حفظ کرده اید، مانند مُشت زدن به سرعت دست چپ خود را صاف کنید، سپس آن را به محل شروع بازگردانده و به صورت همزمان با دست راست مُشت بزنید، ممکن است بالاتنه و پاهای شما کمی به چپ و راست چرخش داشته باشند، این کار ایرادی ندارد، یک مُشت با هر دست برابر با یک تکرار خواهد بود، به تعداد توصیه شده تکرار کنید.