شکم کرانچ با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Lying Leg Raise With Throw Down
سایر نام ها:

تصاویر شکم کرانچ با کمک حریف

آموزش حرکت شکم کرانچ با کمک حریف

  1. در حالی که پاها به هم چسبیده هستند روی زمین دراز بکشید. حریف شما باید پاهایش را در اطراف سر شما قرار دهد و در حالی که زانوهایش کمی خم هستند صاف بایستد.
  2. برای ثابت نگه داشتن بالاتنه، مچ پای حریف خود را بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. در حالی که زانوها اندکی خم هستند، حرکت کرانچ برعکس را انجام دهید. پای خود را به سمت حریف خود بلند کرده و کفل (باسن) را از زمین بلند کنید. حریف شما باید پای شما را از ناحیه مچ گرفته و به سمت نقطه شروع پرتاب کند. اجازه ندهید پاها به زمین برخورد کنند.
  4. تمام بخش های حرکت را به آرامی انجام داده و به تعداد مطلوب تکرار کنید.