شکم کرانچ

نام انگلیسی: Crunches
سایر نام ها:

تصاویر شکم کرانچ

آموزش حرکت شکم کرانچ

  1. در حالی که کف پاها بر روی زمین و یا روی نیمکت در حالی که زانوها با زاویه نود درجه خم شده اند روی زمین دراز بکشید. اگر پاها روی نیمکت قرار دارند، آن ها را در فاصله سه اینچ (هفت و نیم سانتی متر) از یکدیگر قرار دهید و داخل پاها را به یکدیگر نزدیک کنید. دست ها را پشت سر قرار دهید به گونه ای که آرنج ها به سمت داخل متمایل باشند. برای فشار بیشتر بر روی ماهیچه های شکمی، قسمت پایین کمر خود را به زمین بچسبانید. این نقطه شروع شما خواهد بود
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) شانه ها را به آرامی از زمین بلند کنید. در حالی که قسمت پایین کمر روی زمین قرار گرفته، شانه ها باید حدود چهار اینچ از زمین بلند شوند.
  3. در بالاترین نقطه حرکت ماهیچه شکم را منقبض کرده و لحظه ای مکث کنید، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.