طناب زدن

نام انگلیسی: Rope Jumping
سایر نام ها:

تصاویر طناب زدن

آموزش حرکت طناب زدن

1. بسیارخوب برای اینکه اندازه طناب را به درستی مشخص کنید، یک پا را روی آن قرار دهید، و دست ها باید در ارتفاع زیربغل ها قرار بگیرند، در غیر این صورت مانند من می توانید آن را گره بزنید یا کوتاه کنید، یک اشتباه افراد مبتدی زمانی که برای اولین شروع به طناب زدن می کنند این است که، برای هر چرخش کامل دو پرش انجام می دهند، مشاهده می کنید که پرش کوتاهی را انجام می دهم، بسیاری از افراد مبتدی این خطا را مرتکب می شوند، نباید این کار را انجام دهید، برای شروع کار بدی نیست اما باید سعی کنید ریتم درستی را داشته باشید، که به این صورت است.

2. برای هر چرخش کامل تنها یک پرش انجام می دهم، در اینجا مشاهده می کنید که هر دو پا به صورت همزمان از زمین بلند می شوند، اکنون پاها را به صورت متناوب چپ راست چپ راست مانند دویدن عوض می کنم، و اینجا در حال انجام دادن چپ چپ راست راست هستم بنابراین به گونه ای، با یک پا پرش انجام می دهم سپس با پای دیگر تکرار می کنم، در حقیقت محل وزنم را به سمت جلو و عقب تغییر می دهم، این  ریتم مناسبی برای طناب زدن است سپس می توانید سرعت را افزایش بدهید، بسیارخوب پیدا کردن ریتم آسان نیست و نیازمند تمرین زیاد است، من ابتدا روی انگشتان پا شروع به پرش می کنم، هنوز طناب را نمی چرخانم و تنها به دنبال یافتن ریتم مناسبی با پرش روی انگشتان پا هستم، سپس شروع به چرخاندن طناب به صورت کامل می کنم، هر زمان که صدای برخورد طناب را به زمین می شنوم پاهایم از زمین فاصله می گیرد

بنابراین باید زمان بدنی را به درستی مشخص کنید، در حالی که طناب در کنار من است پرش را انجام می دهم، سپس ریتم را ادامه داده و با هر چرخش کامل یک پرش انجام می دهم.