فلای برعکس

نام انگلیسی: Reverse Flyes
سایر نام ها:

تصاویر فلای برعکس

آموزش حرکت فلای برعکس

1. روی شکم بر روی میز شیبدار دراز بکشید و سینه خود را به میز بچسبانید، در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر است دمبل ها را در دست بگیرید.
2. دست ها را در مقابل خود به گونه ای نگه دارید که با نسبت به پشتی میز زاویه عمود داشته باشند، پا ها باید با وارد کردن نیرو از طریق سینه پا ثابت باقی بمانند، این نقطه شروع شما خواهد بود.
3. حال همزمان با بیرون دادن نفس و حفظ خمیدگی کوچکی در آرنج، وزنه ها را از یکدیگر دور کرده و تا کنار بدن بالا بیاورید، برای بهره وری بیشینه از این تمرین تیغه های سرشانه را از پشت به سمت هم نزدیک کنید.
4. دست ها باید تا محلی که با زمین موازی شوند بالا برده شوند، زمانی که به بالاترین نقطه حرکت رسیدید لحظه ای مکث کرده، سپس نفس خود را بیرون داده و به آرامی وزنه ها را به نقطه شروع بازگردانید.