فوم رولینگ روی فیله کمر

نام انگلیسی: Lower Back-SMR
سایر نام ها: Foam Roll Erector Spinae,Lower Back Myofascial Release

تصاویر فوم رولینگ روی فیله کمر

آموزش حرکت فوم رولینگ روی فیله کمر

  1. در حالت نشسته فوم رولر را زیر فیله کمر خود قرار دهید.
  2. دست ها را روی سینه قرار داده و سرشانه ها را به سمت جلو جمع کنید، این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال لگن را از روی زمین بلند کنید، بدن را به سمت عقب مایل کرده و وزن خود را روی فیله قرار دهید، به آرامی وزن خود را روی یک سمت قرار داده.
  4. وزن خود را از روی ستون فقرات برداشته و بر روی ماهیچه های اطراف آن قرار دهید.
  5. فیله کمر را بر روی فوم رولر حرکت داده و در نقاط گرفتگی به مدت ده تا سی ثانیه مکث کنید، با سمت مخالف تکرار کنید.