لانج برعکس همراه با چرخش کمر

نام انگلیسی: Crossover Reverse Lunge
سایر نام ها:

تصاویر لانج برعکس همراه با چرخش کمر

آموزش حرکت لانج برعکس همراه با چرخش کمر

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است صاف بایستید،این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. با برداشتن یک قدم به عقب حرکت لانج برعکس را انجام دهید, در حین قدم برداشتن به عقب بالاتنه را به سمت پایی که در مقابل قرار دارد بچرخانید, پس از مکثی مختصر به نقطه شروع بازگردید و با پای مخالف تکرار کنید.