لندماین

نام انگلیسی: Landmine 180's
سایر نام ها: Russian Twist,چرخش روسی

تصاویر لندماین

آموزش حرکت لندماین

  1. یک سر میله هالتر در گوشه ای محکم، ثابت نگه دارید. وزنه مناسب را بر روی آن قرار دهید. میله را از زمین بلند کنید. با هر دو دست میله را گرفته و در مقابل شانه نگه دارید. پاهای خود را کاملا باز کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حرکت را با گردش کفل و چرخاندن میله تا پایین ترین نقطه در هر طرف انجام دهید.
  3. در طول حرکت دست ها را در حالت کاملا کشیده نگه دارید.
  4. تمرین را به صورت برعکس به سمت جهت مخالف انجام دهید.
  5. تا پایان تعداد تکرارهای مشخص شده تمرین را انجام دهید.