نشر از بغل

نام انگلیسی: Side Lateral Raise
سایر نام ها:

تصاویر نشر از بغل

آموزش حرکت نشر از بغل

  1. دمبل ها را در دست گرفته و صاف بایستید. دست ها باید به صورت کاملا کشیده، در کنار بدن و کف دست ها به سمت بدن باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) و ثابت نگه داشتن بالا تنه، در حالی که آرنج ها اندکی خم هستند، دست ها را تا کنار بدن بالا بیاورید. دست ها باید اندکی به سمت جلو متمایل باشند، به گونه ای که می خواهید یک لیوان آب بریزید.
  3. دمبل ها را تا محلی که دست ها با زمین موازی شوند، بالا ببرید.
  4. در بالاترین نقطه، لحظه ای مکث کرده و همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) وزنه ها را به آرامی به نقطه شروع باز گردانید.