نشر از جانب با دمبل روی بنچ شیبدار

نام انگلیسی: One Arm Incline Lateral Raise
سایر نام ها:

تصاویر نشر از جانب با دمبل روی بنچ شیبدار

آموزش حرکت نشر از جانب با دمبل روی بنچ شیبدار

1. در حالی که یک دمبل در دست دارید به پهلو روی بنچ شیبدار دراز بکشید، مطمئن شوید شانه یک سمت به بنچ چسبیده است، و دست سمت دیگر در یک سمت بدن و در کنار لگن قرار گرفته است، فشار ناشی از دمبل را در حالی که موازی با زمین است، تنها با استفاده از بازوها تحمل کنید، این محل شروع شما خواهد بود.

2.اکنون در حالی که در تمام مدت دمبل را با زمین موازی نگاه داشته داشته اید، نفس خود را بیرون داده و نشر از جانب را اجرا کنید، دست باید تا محلی که عمودی شده و دمبل رو به سقف قرار بگیرد بالا برود، سپس لحظه ای دمبل را در بالاترین نقطه نگاه داشته تا انقباض را در عضلات سرشانه احساس کنید، سپس نفس خود را داخل کشیده و به آرامی دمبل را به محل آغاز بازگردانید.