نشر از جلو تک دست با سیمکش

نام انگلیسی: One-Arm Cable Front Raise
سایر نام ها:

تصاویر نشر از جلو تک دست با سیمکش

آموزش حرکت نشر از جلو تک دست با سیمکش

دست خود را تا کمی بالاتر از ارتفاع چشم ها بالا برده، و دست خود را صاف (همراه با خمیدگی کم) و بالاتنه را بدون حرکت نگاه دارید، سپس وزنه را به آرامی به محل شروع بازگردانید، در هنگام انجام حرکت اجازه ندهید وزنه به محل قرارگیری آن برخورد کند.