نشر از جلو دمبل

نام انگلیسی: Front Dumbbell Raise
سایر نام ها: Alternating Front Raise

تصاویر نشر از جلو دمبل

آموزش حرکت نشر از جلو دمبل

  1. دمبل ها را در دست گرفته، مقابل بدن نگه دارید و بایستید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. در حالی که آرنج اندکی خم و کف دست به سمت پایین است، یکی از دست ها را بالا آورید.
  3. تا جایی که دست شما اندکی از حالت موازی با زمین خارج شود، وزنه را بالا بیاورید.
  4. همزمان با بالا بردن دست دیگر، دمبل را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
  5. این تمرین را به تعداد تکرار مشخص شده برای هر دست به همین روش انجام دهید.