نشر از پشت با دمبل (نشر خم)

نام انگلیسی: Seated Bent-Over Rear Delt Raise
سایر نام ها: Rear Delt Fly

تصاویر نشر از پشت با دمبل (نشر خم)

آموزش حرکت نشر از پشت با دمبل (نشر خم)

1. دو دمبل را در مقابل نیمکت قرار دهید، در انتهای نیمکت در حالی که پاها نزدیک به هم و دمبل ها در کنار ساق قرار دارد بنشینید، کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد، این نقطه شروع حرکت خواهد بود.

2. حال در حالی که بالاتنه خود را ثابت و به سمت جلو نگه داشته اید، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دمبل ها را تا کنار بدن تا جایی که هردو دست با زمین موازی شوند بالا ببرید، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.