هیپ تراست با هالتر

نام انگلیسی: Barbell Hip Thrust
سایر نام ها: Bridge,weighted hip extension

تصاویر هیپ تراست با هالتر

آموزش حرکت هیپ تراست با هالتر

  1. برای قرارگیری در نقطه شروع روی زمین بنشنید به گونه ای که بِنچ پشت سر شما قرار داشته باشد.
  2. یک هالتر را روی پاهای خود قرار دهید.
  3. اگر از پَد دور هالتر استفاده کنید در انجام این تمرین کمتر اذیت خواهید شد, هالتر را چرخانده تا دقیقا بالای لگن قرار بگیرد سپس به بنچ تکیه دهید به گونه ای که پس از قرار دادن دست ها سرشانه ها بالای آن قرار بگیرند
  4. با بلند کردن لگن هالتر را بالا ببرید, بدن و وزن شما باید با ثابت نگه داشتن سرشانه ها و پاها ثابت باقی بماند.