پارویی

نام انگلیسی: Seated Cable Rows
سایر نام ها: Cable Row,Cable Rows,Pulley Row,Low Row

تصاویر پارویی

آموزش حرکت پارویی

  1. برای قرار گرفتن در نقطه شروع ابتدا بر روی دستگاه بنشینید. سپس پای خود را در محل مناسب تعبیه شده بگذارید. پاها اندکی خم اما نباید قفل باشند.
  2. سپس در حالی که حالت طبیعی کمر خود را حفظ کرده اید به سمت جلو خم شده و دسته ها را بگیرید. در حالی که دست ها کشیده هستند بدن را تا جایی که بالاتنه با پاها زاویه نود درجه پیدا کند به عقب حرکت دهید. کمر باید کمی قوس داشته باشد و سینه باید بالا نگه داشته شوند.
  3. در حالی که وزنه را نگه داشته اید باید کشش خوبی در زیربغل های خود حس کنید . این نقطه شروع حرکت است.
  4. حال با ثابت نگه داشتن بالا تنه، دسته را به سمت بالاتنه خود بکشید و دست ها را نزدیک به بدن نگه دارید. دقت کنید که همزمان با کشیدن دسته به سمت شکم نفس خود را بیرون دهید. در این مرحله باید سرشانه ها را به سمت عقب کشیده شده باشند.
  5. در نقطه پایان حرکت لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی دسته را به نقطه شروع بازگردانید.