پارویی

نام انگلیسی: Rowing, Stationary
سایر نام ها: Stationary Rowing

تصاویر پارویی

آموزش حرکت پارویی

  1. برای شروع بر روی دستگاه بنشینید، پاشنه پای خود را به پدالهای دستگاه بچسبانید. برنامه مناسب را انتخاب کنید.
  2. در این تمرین یه فاز حرکت وجود دارد. فاز اول: زانوها را خم کنید و در سینه خود جمع کنید. در حالی که حالت خود را حفظ کرده اید، بالاتنه را مقداری به جلو متمایل کنید. فاز دوم: پاهای خود را بر روی پدال های دستگاه فشار دهید، زانو ها را صاف کنید و در همین حال دستان خود را به ناحیه بالای شکم خود بیاورید. همچنین، شانه های خود را به عقب بکشید. جهت جلوگیری از فشار بر روی کمر، فشار اصلی را با استفاده از پا و ماهیچه ران وارد نمایید.
  3. فاز سوم: در فاز ریکاوری دست های خود را صاف و زانو ها را خم کنید و در حالی که به نقطه قبل بر می گردید، بدن خود را صاف کنید.