پاس دادن مدیسین بال

نام انگلیسی: Medicine Ball Chest Pass
سایر نام ها:

تصاویر پاس دادن مدیسین بال

آموزش حرکت پاس دادن مدیسین بال

  1. برای انجام این تمرین به حریف نیاز دارید. البته این تمرین را می توانید تک نفره مقابل به دیوار نیز انجام دهید. در حالی که در مقابل حریف خود ایستاده اید، مدیسین بال را با هر دو دست در مقابل بدن نگه دارید. توپ را در مقابل سینه نگه داشته، سپس با کشیدن دست ها آن را به حریف خود پاس دهید.
  2. برای تاثیر بیشتر می توانید در هنگام پرتاب توپ یک قدم به جلو بردارید.
  3. حریف شما باید توپ را گرفته و آن را به سمت شما پرتاب کند. توپ را در ارتفاعی در محدوده سینه دریافت کنید.