پرتاب توپ همراه با چرخش کمر

نام انگلیسی: Medicine Ball Rotational Throw
سایر نام ها:

تصاویر پرتاب توپ همراه با چرخش کمر

آموزش حرکت پرتاب توپ همراه با چرخش کمر

  1. از دیوار فاصله گرفته و در کنار آن بایستید.
  2. با هر دو دست مدیسین بال را در دست گرفته و پاهای خود را با اندازه عرض شانه از یکدیگر باز کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حرکت با چرخاندن شانه ها در جهت مخالف دیوار آغاز کنید و خود را آماده پرتاب توپ کنید.
  4. به سرعت در جهت مخالف چرخیده و توپ را با سرعت هرچه بیشتر به سمت دیوار رها کنید.
  5. پس از برخورد توپ به دیوار آن را گرفته و حرکت را به تعداد مطلوب تکرار کنید.