پرس بالاسینه با اسمیت

نام انگلیسی: Smith Machine Incline Bench Press
سایر نام ها: known as Smith Machine Incline Chest Press

تصاویر پرس بالاسینه با اسمیت

آموزش حرکت پرس بالاسینه با اسمیت

1. در حالی که فیله کمر کمی قوس دارد، و فاصله دست ها از عرض شانه بیشتر است، هالتر را بگیرید، سپس هالتر را از حالت قفل خارج کرده، و در حالی که دست ها کشیده هستند آن را بالای سینه نگاه دارید، این محل شروع است.

2. اکنون همزمان با داخل کشیدن نفس، به آرامی هالتر را تا محل بالاسینه پایین ببرید، این کار را با خم کردن دست ها و بردن آرنح ها به سمت بنچ انجام دهید، نفس خود را بیرون داده و با استفاده از عضلات بالاسینه هالتر را به محل شروع بازگردانید، مطمئن شوید در تمام مدت تمرین، سینه را بالا نگاه داشته اید و تیغه های سرشانه به بنچ چسبیده اند، زمانی که تکرارها به پایان رسید، هالتر را در حالت قفل قرار دهید، در صورت لزوم از شخصی بخواهید مراقب شما باشد.