پرس سرشانه آرنولدی

نام انگلیسی: Arnold Dumbbell Press
سایر نام ها: rotating shoulder press,shoulder press with pronation

تصاویر پرس سرشانه آرنولدی

آموزش حرکت پرس سرشانه آرنولدی

1. در حالی که بر روی صندلی نشسته اید دو دمبل را در مقابل خود در سطح سینه در حالی که کف دست ها به سمت بدن و آرنج ها خم هستند نگه دارید.
2. دست های شما باید در کنار بدن قرار داشته باشند.
3. نقطه شروع باید شبیه بالاترین نقطه بازه حرکتی جلوبازو دمبل باشد، برای انجام حرکت نفس خود را بیرون داده و کف دست ها را به سمت بیرون بچرخانید.
4. دمبل ها را تا جایی که دست ها بالای سر کاملا کشیده شوند بالا ببرید، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، با چرخاندن کف دست ها به سمت داخل بدن به آرامی به نقطه شروع بازگردید.