پرس سرشانه از پشت

نام انگلیسی: Push Press - Behind the Neck
سایر نام ها:

تصاویر پرس سرشانه از پشت

آموزش حرکت پرس سرشانه از پشت

  1. در حالی که فرم بدن را به درستی حفظ کرده اید، میله هالتر را به بالای سر خود ببرید. میله را تا پشت گوش پایین ببرید تا آرنج ها زاویه نود درجه تشکیل دهند.
  2. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. بدون هرگونه حرکت اضافی، هالتر را بالای سر خود برده، لحظه ای مکث کنید و سپس به نقطه شروع بازگردید.