پرس سرشانه دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Shoulder Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس سرشانه دمبل

آموزش حرکت پرس سرشانه دمبل

  1. در حالی که دمبل ها را در دست گرفته اید بر روی صندلی بنشینید. دمبل ها را بر روی ران پا قرار دهید، حال با استفاده از ماهیچه ران دمبل ها را تک تک بلند کرده و بالاتر از سرشانه ها نگه دارید. مچ را به گونه ای بچرخانید که کف دست ها به سمت جلو قرار بگیرند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) وزنه ها را به سمت بالا تا جایی که در بالاترین نقطه به یکدیگر برسند، بالا ببرید.
  3. پس از مکثی کوتاه در بالاترین نقطه، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی وزنه ها را به نقطه شروع بازگردانید.