پرس سینه دست جمع

نام انگلیسی: Close-Grip Barbell Bench Press
سایر نام ها: Close Grip Bench

تصاویر پرس سینه دست جمع

آموزش حرکت پرس سینه دست جمع

1. بر روی میز تخت دراز بکشید، در حالی که فاصله دست ها کم است دست ها را صاف کرده، هالتر را از جا بلند کرده و در مقابل سینه نگه دارید، این نقطه شروع شما خواهد بود.
2. حال با داخل کشیدن نفس هالتر را تا جایی که هنوز به سینه برخورد نکرده است پایین ببرید، برای بیشتر درگیر شدن پشت بازو آرنج ها را تمام مدت در کنار بدن نگه دارید، پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه حرکت، نفس خود را بیرون داده و با استفاده از پشت بازو هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.