پرس سینه دمبل با دست های موازی

نام انگلیسی: Dumbbell Bench Press with Neutral Grip
سایر نام ها:

تصاویر پرس سینه دمبل با دست های موازی

آموزش حرکت پرس سینه دمبل با دست های موازی

  1. دمبل ها را در دست گرفته و بر روی میز دراز بکشید. پاها باید صاف روی زمین و سرشانه ها به سمت عقب متمایل باشند.
  2. در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر است، دست ها را کشیده و وزنه ها را مقابل خود به گونه ای که نسبت به زمین زاویه نود درجه داشته باشند، نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حال آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را تا کنار بالاتنه پایین بیاورید.
  4. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه، وزنه ها را به نقطه شروع باز گردانید.