پرس سینه هالتر دست جمع

نام انگلیسی: Close-Grip Barbell Bench Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس سینه هالتر دست جمع

آموزش حرکت پرس سینه هالتر دست جمع

  1. روی نیمکت دراز بکشید. برای جدا کردن میله از جای آن، دست ها را نزدیک به هم قرار دهید.
  2. پس از بلند کردن میله، دست ها را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، میله را به آرامی تا نزدیک وسط سینه پایین بیاورید.
  4. دقت کنید در هنگام پایین بردن، برای افزایش تاثیر بر روی ماهیچه پشت بازو، آرنج ها را بسته و در کنار بدن نگه دارید.
  5. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس)، میله را به نقطه شروع بازگردانید
  6. برای بالا بردن میله از ماهیچه پشت بازو استفاده کنید.