پرس پشت بازو دمبل نشسته

نام انگلیسی: Seated Triceps Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس پشت بازو دمبل نشسته

آموزش حرکت پرس پشت بازو دمبل نشسته

1. روی یک صندلی بنشینید و یک دمبل را با هر دو دست بگیرید، و آن را در حالی که دست ها کشیده هستند، بالای سر نگه دارید، دمبل باید روی کف دست های شما قرار داشته باشد به گونه ای که دست ها یک الماس را شکل دهند، این محل شروع شما خواهد بود.

2. در حالی که بازوها در کنار سر و با زاویه عمود نسبت به زمین قرار دارند، دمبل را در مسیری تقریبا دایره ای شکل تا پشت سر خود پایین ببرید، همزمان با انجام دادن این بخش نفس خود را داخل بکشید، اکنون همزمان با بیرون دادن نفس و استفاده از عضلات پشت بازو صاف کرده بازوها به محل شروع بازگردید.