پرس پشت بازو هالتر معکوس

نام انگلیسی: Reverse Triceps Bench Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس پشت بازو هالتر معکوس

آموزش حرکت پرس پشت بازو هالتر معکوس

1. بر روی نیمکت تخت دراز بکشید، در حالی که مچ ها معکوس و فاصله آن ها در حدود عرض شانه ها است ، التر را از جا بردارید، در حالی که دست ها نسبت به زمین عمود هستند، هالتر را دقیقا در مقابل خود نگه دارید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس را داخل کشیده و به آرامی هالتر را تا جایی که هنوز به میانه سینه برخورد نکرده است پایین ببرید، برای هر چه بیشتر درگیر شدن عضلات پشت بازو، در تمام مدت آرنج ها را نزدیک به بدن نگه دارید، پس از مکثی مختصر در پایین ترین محل از دامنه حرکت، نفس را بیرون داده و با استفاده از عضلات پشت بازو هالتر را به محل شروع بازگردانید، در بالاترین محل از دامنه حرکت با بیشترین میزان انقباض مکث کنید، سپس به آهستگی هالتر را دو مرتبه پایین ببرید.