پرش جفت پا

نام انگلیسی: Knee Tuck Jump
سایر نام ها:

تصاویر پرش جفت پا

آموزش حرکت پرش جفت پا

  1. در مکانی مناسب بایستید، کمی زانوهای خود را خم کنید، در حالی که کف دستانتان رو به زمین است، انگشتان دو دست را در میان هم قرار دهید و دست ها را مقابل سینه نگه دارید. این نقطه آغازین حرکت است.
  2. به سرعت به حالت اسکوات پایین بروید و به صورت انفجاری به بالا بپرید. زانوها را در سینه جمع کنید و سعی کنید آن ها را به کف دستانتان برسانید.
  3. این حرکت را به تعداد مطلوب تکرار کنید.