پرش قیچی

نام انگلیسی: Scissors Jump
سایر نام ها: Lunge Jump

تصاویر پرش قیچی

آموزش حرکت پرش قیچی

  1. در حالت انجام تمرین لانج (قیچی) در حالی که یک پا در جلو و زانو خم است قرار بگیرید. زانوی عقب نباید به زمین برسد. دقت کنید که زانوی جلو از میانه سینه پای جلو، جلوتر است.
  2. حال تا جای ممکن به سمت بالا بپرید و دست های خود را برای پرش بیشتر حرکت دهید. همزمان با پرش، محل پاها را تغییر دهید و محل پای جلو را با پای عقب تعویض کنید.
  3. پس از پرش با خم کردن زانوها و قرار گرفتن در حالت قیچی، فشار و تاثیر ناشی از پرش را خنثی کرده و تمرین را تکرار کنید.