پشت بازو سیم کش

نام انگلیسی: Triceps Pushdown
سایر نام ها: Triceps Pushdowns,Tricep Pushdowns,Tricep Push-down

تصاویر پشت بازو سیم کش

آموزش حرکت پشت بازو سیم کش

  1. سیمکش را در بالاترین نقطه قرار داده و میله صاف یا زاویه دار به آن متصل کنید. در حالی که فاصله دست ها به اندازه سرشانه است و کف دست ها به سمت پایین قرار دارد، آن را در دست بگیرید. باید در حالی که ایستاده اید بدن شما اندکی به سمت جلو متمایل شده باشد. نیمه بالای دست های شما باید به بدن نزدیک و نسبت به زمین زاویه عمود داشته باشد. ساعد باید مقابل دستگاه سیمکش باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از ماهیچه پشت بازو، میله را تا محلی که به پاها برسد و دست ها کاملا کشیده شوند، پایین ببرید. نیمه بالای دست شما باید در همه حال ثابت باقی بماند.
  3. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) میله را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.