پشت بازو طناب از پشت

نام انگلیسی: Cable Rope Overhead Triceps Extension
سایر نام ها: Rope Triceps Extension

تصاویر پشت بازو طناب از پشت

آموزش حرکت پشت بازو طناب از پشت

  1. طناب را به قرقره در حالی که در پایین سیمکش تنظیم شده است متصل کنید. با هر دو دست طناب را گرفته سپس دست ها را بالای سر به حالت کشیده نگه دارید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد.
  2. در حالی که دست ها با زمین زاویه عمود دارند و مشت به سمت سقف است، آرنج ها باید نزدیک به سر باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) و ثابت نگه داشتن دست ها، به آرامی طناب را پشت سر ببرید. تا محلی که ماهیچه های پشت بازو به صورت کامل کش بیایند دست ها را پایین ببرید.
  4. سپس همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از پشت بازوها طناب را به نقطه شروع بازگردانید.