پشت پا ایستاده

نام انگلیسی: Standing Hamstring Curl
سایر نام ها: known as Single,leg curl and Hamstring Curl

تصاویر پشت پا ایستاده

آموزش حرکت پشت پا ایستاده

 بسیارخوب این تمرین پشت پا ایستاده است، از دستگاه جلوپا استفاده خواهیم کرد زیرا بعضی از باشگاه ها دستگاه پشت پا ایستاده را ندارند، بسیارخوب تمرین ساده است، این دکمه را فشار می دهیم، پد را به صورت کامل بالا می بریم و در این محل قرار می گیریمف بسیارخوب هدف این است که ران به پَد چسبیده باشد، این دکمه را فشار دهید و پَد را تا جایی که پشت ساق قرار بگیرد پایین ببرید، آن را قفل کنید، با دست محل قرارگیری سر را نگاه می دارم، و یا محل نشستن را می گیرم تا خود را ثابت نگاه دارم، در تمام مدت ران من به پَد چسبیده است و تنها از یک پا استفاده می کنیم بنابراین، پا را مستقیم بالا ببرید، بسیارخوب حرکت را آرام و کنترل شده انجام دهید و انگشت شصت باید به سمت پایین اشاره کند، پا را بالا می برم، باید این بخش از عضله پشت پا به خوبی فعال شود، بسیارخوب اشتباه متداول استفاده از وزنه بسیار سنگین است، یا اشتباه شماره دو این است که پا را از پَد جدا می کنند، این پا را به پَد بچسبانید، و وزنه را مستقیما بالا ببرید، اگر نمی توانید این مراحل را انجام دهید وزنه سبک تری انتخاب کرده و تمرین را به درستی انجام دهید، این تمرین پشت پا ایستاده بود.