پلانک از بغل

نام انگلیسی: Side Bridge
سایر نام ها:

تصاویر پلانک از بغل

آموزش حرکت پلانک از بغل

  1. از بغل روی زمین دراز کشیده و بدن خود را با استفاده از ساعد و پاها بالا نگه دارید.
  2. این وضعیت را به مدت دو تا چهار ثانیه حفظ کنید.
  3. سپس در جهت مخالف تکرار کنید.