پلانک دونفره

نام انگلیسی: Partner Facing Planks With Alternating High-Five
سایر نام ها:

تصاویر پلانک دونفره

آموزش حرکت پلانک دونفره

  1. در حالی که وزن به صورت مساوی بر روی زانوها و انگشتان پا تقسیم شده است , در موقعیت انجام پلانک قرار بگیرید.
  2. کمر باید صاف و لگن با آن در یک راستا باشد.
  3. حریف شما باید در فاصله حدود شصت سانتی متری در مقابل شما قرار گرفته باشد.این نقطه شروع شما خواهد بود.
  4. در حالی که وزن بدن خود را بر روی سه عضو بدن خود متعادل کرده اید یک دست را بلند کرده تا با آن دست حریف خود را لمس کنید, پس از آن دست خود را پایین آورده و دوباره به حالت پلانک برگشته و با سمت مخالف تکرار کنید.