پلانک

نام انگلیسی: Plank
سایر نام ها: Prone Iso Abs

تصاویر پلانک

آموزش حرکت پلانک

این حرکت تمرینی مهم برای ماهیچه شکم است.

  1. در موقعیت مناسب بر روی زمین قرار گرفته و وزن بدن خود را روی شصت پا و صاعد قرار دهید. آرنج ها باید خم و دقیقاً زیر شانه ها باشد.
  2. بدن خود در تمام مدت صاف نگه دارید و تا حد توان خود این فرم را حفظ کنید.
  3. برای افزایش سختی تمرین می توانید یک دست یا پای خود را از روی زمین بلند کنید.