پهلو با سیمکش

نام انگلیسی: one-arm high-pulley cable side bends
سایر نام ها:

تصاویر پهلو با سیمکش

آموزش حرکت پهلو با سیمکش

 یک دسته معمولی را به سیمکش متصل کنید، سیمکش را به بالاترین محل ممکن منتقل کنید، از جانب در کنار سیمکش بایستید، در حال که کف دست پشت به بدن است، دسته را بگیرید، سیمکش را تا جایی که آرنج در کنار پهلو و دسته در کنار سرشانه قرار بگیرد، پایین ببرید، فاصله پاها به اندازه عرض لگن باشد، دست دیگر را روی لگن قرار دهید تا به شما در ایجاد چرخش کمک کند، دست را ثابت نگه دارید، عضله مورب شکمی را منقبض کرده و وزنه را به حالت کرانچ از جانب پایین ببرید، پس رسیدن به بیشترین میزان انقباض، به آرامی وزنه را به محل شروع بازگردانید، در محل شروع وزنه ها نباید به یکدیگر برخورد کنند، هدف این است که فشار به صورت دائم در تمام مدت ست روی عضله قرار داشته باشد، سپس با سمت دیگر تکرار کنید.