پول اُوِر دست خم

نام انگلیسی: Bent-Arm Dumbbell Pullover
سایر نام ها:

تصاویر پول اُوِر دست خم

آموزش حرکت پول اُوِر دست خم

  1. یک دمبل را بر روی میز صاف قرار دهید.
  2. در حالی که تنها شانه ها روی میز قرار دارند به صورت عمود روی آن دراز بکشید.
  3. لگن باید پایین تر از سطح میز ، پاها خم و محکم روی زمین قرار داشته باشند.
  4. سر شما نیز نباید روی میز قرار داشته باشد.
  5. دمبل را با هر دو دست گرفته و در حالی که دست ها خم هستند در بالای سینه نگه دارید.
  6. کف دست ها باید زیر دمبل قرار گرفته باشند.
  7. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  8. در حالی که دست ها خم هستند نفس خود را داخل کشیده و وزنه را در حرکتی منحنی وار تا پشت سر پایین ببرید.
  9. تا محلی که کشش را در سینه خود حس کنید وزنه را پایین ببرید.
  10. سپس همزمان با بیرون دادن نفس وزنه را در همان مسیر منحنی وار به نقطه شروع بازگردانید.