چرخش روسی از کنار با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Side-To-Side Russian Twist & Pass
سایر نام ها:

تصاویر چرخش روسی از کنار با کمک حریف

آموزش حرکت چرخش روسی از کنار با کمک حریف

  1. در حالی که پاها تقریبا کشیده و از زمین فاصله دارند وزن خود را بر روی لگن بالانس کنید، کمی به سمت عقب متمایل شوید تا بالاتنه با زمین زاویه چهل و پنج درجه تشکیل دهدف، مطمئن شوید کمر صاف است، باید در فاصله حدود صد و بیست سانتی متری حریف خود نشسته باشید.
  2. توپ طبی را در دست هاو بالای سینه نگه دارید،این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. در جهت مخالف حریف خود چرخیده، به نقطه شروع بازگردید سپس دوباره به سمت مخالف چرخیده و توپ را به حریف خود پاس دهید، مطمئن شوید که برای چرخیدن از منقبض کردن ماهیچه های جانبی شکم استفاده می کنید نه اینکه تنها شانه ها را می چرخانید، هر نفر باید قبل از پاس دادن توپ سه مرتبه چرخش انجام دهد.