چرخش روسی همراه با حریف

نام انگلیسی: Partner 3-Touch Motion Russian Twist
سایر نام ها:

تصاویر چرخش روسی همراه با حریف

آموزش حرکت چرخش روسی همراه با حریف

  1. در حالی که پاها تقریبا کشیده هستند و از زمین فاصله دارند، وزن خود روی ماهیچه باسن قرارداده، روی زمین بنشینید. به گونه ای به عقب متمایل شوید که بالا تنه با سطح زمین زاویه چهل و پنج درجه تشکیل دهد. دقت کنید که کمر صاف باشد. باید در فاصله حدود شش فیت (حدود یک متر و هشتاد سانتی متر) از حریف خود قرار داشته باشید.
  2. مدیسین بال را در دست های خود و بالای سینه نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. بالاتنه را به سمت راست، چپ و سپس راست چرخانده و ماهیچه های مورب شکمی را منقبض کنید. در حالی که توپ در مقابل شما قرار دارد آن را برای حریف خود پرتاب کنید تا او نیز حرکت سه چرخشی را انجام داده سپس توپ را برای شما پرتاب کنید.