چرخش کمر ایستاده با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Resistance Standing Twist
سایر نام ها:

تصاویر چرخش کمر ایستاده با کمک حریف

آموزش حرکت چرخش کمر ایستاده با کمک حریف

  1. در حالی که مفاصل زانوها قفل نیستند، در فاصله حدود یک متری در مقابل حریف خود صاف بایستید، در حالی که کف دست ها به هم چسبیده هستند آن ها را در مقابل خود صاف نگه دارید.این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. در حالی که شما مقاومت می کنید حریف باید با نیرو وارد کردن به دست ها آن ها را به کنار بدن حرکت دهد، سپس رها کرده تا بدن به نقطه شروع بازگشته و تمامی تکرارها را قبل از انجام با سمت دیگر انجام دهید، مطمئن شوید برای انجام چرخش از ماهیچه های جانبی شکم استفاده کنید نه از شانه ها.