چرخش کمر با صفحه وزنه

نام انگلیسی: Plate Twist
سایر نام ها:

تصاویر چرخش کمر با صفحه وزنه

آموزش حرکت چرخش کمر با صفحه وزنه

در حالی که پاها کشیده و بالا تنه صاف است روی زیرانداز ورزشی دراز بکشید، دو سمت صفحه وزنه را در دست بگیرید و در مقابل شکم خود نگه دارید، پاها را از ناحیه قوزک روی یکدیگر قرار دهید و زانوها را کمی خم کنید، عضلات میانی را منقبض کرده و صفحه را به سمت چپ بچرخانید سپس نفس را بیرون بدهید، نفس را داخل کشیده و صفحه وزنه را به سمت راست بچرخانید، حرکت را آهسته و با تمرکز روی عضلات شکم انجام دهید.